1. Objednatel registrací a zaškrtnutím souhlasu s VOP souhlasí s tím, aby zasílatel, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů”) uchovával, shromažďoval a zpracovával osobní údaje kupujícího, vyplněné kupujícím na stránkách streetkids.cz nebo streetkids.sk, nebo získané z jiných zdrojů, ale nezbytné pro poskytování všech služeb Poskytovatele.
  2. Udělením souhlasu a vyplněním níže uvedených údajů dává kupující souhlas prodávajícímu se správcovstvím osobních údajů (dále jen „správce osobních údajů“) podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále také nařízení „GDPR“ o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ve vztahu ke kupujícímu a Zpracovatelem ve vztahu k prodávajícímu.
  3. U fyzických osob bude prodávající shromažďovat tyto data: jméno a příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo, e-mail, číslo bankovního účtu.
  4. U firem bude Poskytovatel shromažďovat tyto data: název firmy, adresu firmy, číslo bankovního účtu, u kontaktních osob dále tyto data: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail.
  5. Kupující souhlasí s udělení osobních údajů tře straně, především přepravní společnosti.
  6. Kupující souhlasí s případným nahráváním telefonických hovorů, za účelem zkvalitnění služeb a případné použití jako důkazní materiál při řešení vzájemného sporu.
  7. Kupující má právo kdykoliv zažádat u prodávajícího informaci o typu zpracovávaných osobních informací a prodávající je povinen tyto informace v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů bez zbytečného odkladu předat, pokud kupující zjistí nepřesnosti v údajích zpracovávaných prodávajícím, případně nepřesnost v dodržování obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, je oprávněn žádat, aby prodávající zjednal nápravu.
  8. Kupující se zavazuje zajistit souhlas prodávajícího zásilky se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a splnění informační povinnosti dle ustanovení § 11 zákona o ochraně osobních údajů v takovém rozsahu, aby prodávající mohl řádně plnit povinnosti vyplývající z VOP. Pro tento případ se kupující, ve smyslu ust. § 725 a násl. obchodního zákoníku, dále zavazuje uhradit prodávajícímu jakoukoliv případnou škodu, která mu v souvislosti se zpracováním osobních údajů kupujícího vznikne.
  9. Kupující je povinen při registraci uvádět pravdivá data a dále je povinen při změně některého z těchto údajů do 14 dnů nahlásit změny prodávajícímu. Prodávající není zodpovědný za chybná data.
  10. Kupující souhlasí se zasíláním informačních e-mailových zpráv od prodávajícího za účelem informování o novinkách, slevách, změnách atd.
  11. Kupující může písemně požádat Prodávajícího o odstranění svých osobních dat. Tím ovšem přichází o možnost využívat služby Prodávajícího, protože k objednávce přeprav a jiných služeb je třeba uvést požadovaná osobní data.